Quản lý nhà nước là gì?

Quản lý nhà nước là gì ? Để hiểu rõ khái niệm quản lý nhà nước là gì ? chúng ta lần lượt tìm hiểu các khái niệm nhà nước là gì ? Quản lý là gì ? Quản lý nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là gì? 

Nhà nước  là một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị, có bộ máy chuyên trách để cưỡng chế và quản lý xã hội nhằm thực hiện và bảo vệ trước hết lợi ích của giai cấp thống trị trong xã hội có giai cấp đối kháng, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản trong xã hội chủ nghĩa. Do đó quản lý nhà nước là khâu rất quan trọng trong quá trình phát triển nhà nước, vậy quản lý nhà nước là gì ?


Trước tiên chúng ta cần nắm vững các khái niệm sau : 

1.2.1. Khái niệm:
– Quản lý là gì? 
Là sự tác động có ý thức của chủ thể QL lên đối tượng QL nhằm chỉ huy, điều hành, hướng dẫn các quá trình XH và hành vi của cá nhân hướng đến mục đích hoạt động chung & phù hợp với quy luật khách quan.
– Quản lý nhà nước là gì? 
Là sự chỉ huy, điều hành XH của các cơ quan nhà nước (lập pháp, hành pháp và tư pháp) để thực thi quyền lực Nhà nước, thông qua các văn bản quy phạm pháp luật.
Quản lý nhà nước là gì?

– Quản lý hành chính nhà nước là gì? 

Quản lý hành chính nhà nước là một hình thức hoạt động của nhà nước được thực hiện trước hết và chủ yếu bởi các cơ quan hành chính nhà nước, có nội dung là bảo đảm sự chấp hành luật, pháp lệnh và các nghị quyết của cơ quan quyền lực nhà nước, nhằm tổ chức và chỉ đạo thực hiện một cách trực tiếp và thường xuyên công cuộc xây dựng kinh tế, văn hoá, xã hội và hành chính – chính trị của nước ta. Hay nói một cách khác, quản lý hành chính nhà nước là hoạt động chấp hành, điều hành của nhà nước. 

KHOA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC – ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ

Số 1 phố Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024.6297.7171; 0982.099.757; 0983.895.591

 

Discuss the beadle in eduessayhelper.org terms of puritan thinking and its personification.